OGŁOSZENIE

Drzwi garażowe i otwieracze

– pełna usługa –

naprawa, serwis,
instalacja
tel. 708-528-4147

REDAKCJA

Adres: 6144 W. Belmont Ave.,
Chicago, IL 60634
Redakcja: (773) 202-0606,
fax: (773) 202-1818 

E-mail: kurier@kurierchicago.com

Misja dla ubogich
Polonia
Chicago
Weather Icon

Woj­ciech Ma­zur

pro­fe­ty­czny prze­kaz dla dzi­siej­szych czasów

Dzwon wykonała fir­ma Lu­dwi­ka Fel­czyń­skie­go z PrzemyÀśla w 1939 r.

Dzwon wol­no­ści po­wstał w 1939 ro­ku w Prze­myś­lu. Fir­ma Lu­dwi­ka Fel­czyń­skie­go, któ­ra od­la­ła dzwon i­stnie­je do dzi­siaj. Dzwon, za­raz po o­styg­nię­ciu, zo­stał prze­wie­zio­ny na wy­sta­wę do No­we­go Jor­ku za spra­wą pol­skie­go rzą­du. Po­tem, po ne­go­cja­cjach, zo­stał za­ku­pio­ny przez pa­ra­fię Naj­święt­sze­go I­mie­nia Je­zu­sa w Stam­ford w sta­nie Con­ne­cti­cut.

Je­go wy­mia­ry i wa­ga wska­zy­wa­ły, że mo­że być u­mie­szczo­ny na wie­ży ko­ściel­nej. Czte­ry me­try w ob­wo­dzie i pra­wie dwa me­try wy­so­ko­ści, przy wa­dze dwóch ton, od­la­ne w spi­żu przez mi­strzów da­wa­ło mu moż­li­wo­ści pięk­ne­go, do­noś­ne­go i głę­bo­kie­go dźwię­ku. Przy tym jest bo­ga­to zdo­bio­ny płas­ko­rzeź­ba­mi o cha­rak­te­rze pa­trio­ty­cznym i re­li­gij­nym. Cy­ta­ty pol­skich wie­szczów i frag­men­ty mod­litw wy­rzeź­bio­ne wo­ko­ło spra­wia­ły wra­że­nie, że wte­dy, w 1939 r., tra­fił za o­cean, aby wzy­wać do mod­lit­wy o wol­ną Pol­skę. Ta­kie też prze­sła­nie moż­na wy­czy­tać w ar­chi­wach pa­ra­fii: “I ten hi­sto­ry­czny dzwon wy­da swo­je wspa­nia­łe dźwię­ki po raz pier­wszy wte­dy, kie­dy na­de­jdzie ta szczęś­li­wa ju­trzen­ka wol­nej i nie­pod­leg­łej Pol­ski”. Na­pi­sał to praw­do­po­dob­nie ów­czes­ny pro­boszcz.
Wkrót­ce dzwon zo­stał za­wie­szo­ny na wie­ży ko­ścio­ła Świę­te­go I­mie­nia Je­zus. Lecz nie wy­dał z sie­bie dźwię­ków, bo po te­stach o­ka­za­ło się, że wie­ża nie jest przy­go­to­wa­na na ten dzwon. Ścia­ny za­czę­ły pę­kać a pięk­ny dźwięk dzwo­nu po­wo­do­wał drga­nia i re­zo­nans w kon­struk­cji ca­łe­go ko­ścio­ła. Po­sta­no­wio­no go zdjąć i u­mie­szczo­no w po­mie­szcze­niu ma­ga­zy­no­wym na te­re­nie pa­ra­fii. Pod­ję­to dzia­ła­nia in­ży­nier­skie, po­szu­ku­jąc przy­czyn ta­kie­go sta­nu rze­czy i e­wen­tual­nych spo­so­bów na­pra­wy. Nie­ste­ty, wzmoc­nie­nie kon­struk­cji wie­ży nie by­ło ani o­pła­cal­ne a na­wet moż­li­we do wy­ko­na­nia. Prze­sła­nie pro­fe­ty­czne dzwo­nu dla Pol­ski i w prze­ka­zie pro­bo­szcza da­ło o so­bie znać. Pol­ska jest o­ku­po­wa­na i dzwon wo­lo­ści nie za­brzmi w Stam­ford. Nikt nie u­sły­szy głę­bo­kie­go i do­noś­ne­go gło­su pol­skiej wol­no­ści. Wie­ża nie na­da­wa­ła się na pod­trzy­ma­nie dzwo­nu a ko­szty prze­rób­ki wy­kra­cza­ły da­le­ko po­za moż­li­wo­ści e­ko­no­mi­czne pa­ra­fii.
Przy­szły la­ta od­wil­ży po­li­ty­cznej a blok ko­mu­ni­sty­czny u­padł. Ja­kaś pol­ska ak­tor­ka w te­le­wiz­ji o­znaj­mi­ła wszem i wo­bec, że ko­mu­nizm w Pol­sce u­padł. Ale co to o­zna­cza­ło dla wol­no­ści i nie­pod­leg­ło­ści Pol­ski – więk­szość do­sko­na­le wie­dzia­ła. Pre­zy­den­ta­mi Pol­ski by­li po ko­lei: o­fi­cer wer­bun­ko­wy pan Ja­ru­zel­ski, zwer­bo­wa­ny przez je­go a­pa­rat pan Wa­łę­sa i je­den z a­pa­ra­tu ko­mu­ni­sty­czne­go pan Kwaś­niew­ski. Re­du­ko­wa­no ma­ją­tek na­ro­do­wy w róż­ny spo­sób a kraj wpro­wa­dza­no w o­ko­wy nie­wo­li “fi­nan­so­wej mię­dzy­na­ro­dów­ki”. To nie przy­po­mi­na­ło kra­ju nie­pod­leg­łe­go ja­kim by­ła II Rze­czy­po­spo­li­ta. Dzwon w Stam­ford tak­że nie ob­wie­ścił ju­trzen­ki wol­no­ści. Na­dal nie by­ło fun­du­szy na je­go pod­wie­sze­nie i u­ru­cho­mie­nie.
Mi­nął ja­kiś czas, kie­dy je­den z pa­ra­fian, zna­ny biz­nes­man i al­trui­sta, po­sta­no­wił ra­to­wać pięk­ny dzwon. Roz­pa­trzo­no wie­le in­nych roz­wią­zań dla je­go za­wie­sze­nia. Przy­go­to­wa­no pla­ny i ze­brano po­trzeb­ne fun­du­sze. W mię­dzy­cza­sie do pro­jek­tu przy­łą­czy­li się lo­kal­ni de­we­lo­pe­rzy o­fe­ru­jąc swo­ją po­moc w rea­li­za­cji pro­jek­tu.
My i nasz dzwon by­liś­my “świad­ka­mi” prze­mian, kie­dy to za­pe­wnia­no nas, że je­steś­my kra­jem wol­nym i nie­pod­leg­łym. Ar­gu­men­to­wa­no, że ma­my de­mo­kra­cję, wol­ne wy­bo­ry i wie­lość par­tii w par­la­men­cie. Lecz nic nie wska­zy­wa­ło na to, że dzwon szyb­ko za­brzmi i po­twier­dzi te ar­gu­men­ty. Dzwon mil­czał le­żąc w ma­ga­zy­nie a pra­ce nad je­go no­wym miej­scem za­wie­sze­nia trwa­ły i po­ru­sza­ły się po­wo­li do przo­du jak­by o­pa­czność Bos­ka prze­ka­zy­wa­ła nam wia­do­mość, że Pol­ska nie jest je­szcze wol­na.
W 2015 r. nad­szedł czas na­dziei. Tak zwa­ny o­bóz pa­trio­ty­czny wy­grał wy­bo­ry pre­zy­den­ckie i par­la­men­tar­ne w Pol­sce. Ca­ła wła­dza, bez po­trze­by two­rze­nia koa­li­cji, przy­pad­ła lu­dziom, któ­rzy od wie­lu lat za­pe­wnia­li Po­la­ków, że po­czy­nią zmia­ny na rzecz nie­pod­leg­ło­ści. Na sa­mym po­cząt­ku ich wła­dzy wszy­stko wska­zy­wa­ło, że tak bę­dzie, tak jak mó­wi­li przed wy­bo­ra­mi. Praw­dą jest, że przy­stą­pio­no do re­form struk­tu­ral­nych pań­stwa. Za­czę­to od po­zba­wie­nia przy­wi­le­jów da­wny ko­mu­ni­sty­czny a­pa­rat re­pre­sji z sa­do­wni­ctwem włą­cznie. Za­czę­to też u­sta­wy wspo­ma­ga­ją­ce pol­skie­go in­we­sto­ra, przed­się­bior­cę i wspie­ra­ją­ce pol­ską po­li­ty­kę hi­sto­ry­czną. Wszy­stko wy­glą­da­ło o­bie­cu­ją­co i na­pa­wa­ło na­dzie­ją na lep­sze i go­dne ju­tro dla u­mę­czo­nej Oj­czyz­ny. Nie­ste­ty, już w 2017 ro­ku za­czy­na­jąc od we­ta u­sta­wy o są­do­wni­ctwie pre­zy­den­ta Du­dy pra­wie wszy­stkie re­for­my sta­nę­ły pod zna­kiem za­py­ta­nia. Za­czę­to się z nich po­wo­li wy­co­fy­wać.
Czas u­koń­cze­nia bu­do­wy i za­wie­sze­nia dzwo­nu przy­pa­dał na 2018 r. Był to rok 100. ro­czni­cy od­bu­do­wy nie­pod­leg­łe­go pań­stwa pol­skie­go. Wszę­dzie, gdzie Po­la­cy mie­szka­li sta­ra­no się ja­kimś waż­nym wy­da­rze­niem u­czcić ten fakt. Przed­się­bior­cy bu­do­wy łu­ku wraz z pa­ra­fia­na­mi po­sta­no­wi­li, że dzwon za­brzmi na set­ną ro­czni­cę w li­sto­pa­dzie. Pra­ce przy­śpie­szy­ły i dzwon za­wisł w pięk­nym ka­mien­nym łu­ku na tra­wni­ku o­bok ko­ścio­ła. 2 gru­dnia 2018 r. od­pra­wio­no u­ro­czy­stą Mszę Świę­tą kon­ce­leb­ro­wa­ną przez pol­skie­go bis­ku­pa Long Is­land w a­sy­ście księ­ży pro­bo­szcza i wi­ka­re­go. Na u­ro­czy­sto­ści przy­był też kon­sul RP Da­rek Bar­ci­kow­ski. Po mszy po­świę­co­no dzwon i dzwon­ni­cę a Al Kop­row­ski, ja­ko pro­mo­tor te­go przed­sięw­zię­cia, z do­stoj­ny­mi gość­mi prze­ciął wstę­gę i o­fi­cjal­nie dzwon był go­to­wy.
Go­to­wy do o­glą­da­nia, ale – nie­ste­ty – wciąż nie wy­dał z sie­bie pięk­nych dźwię­ków ce­leb­ru­jąc wol­ność i nie­pod­leg­łość Pol­ski. O­ka­za­ło się, że na­dal są ja­kieś trud­no­ści z du­szą dzwo­nu i trze­ba bę­dzie cze­kać. Prze­sła­nie, dla któ­re­go był od­la­ny i z czym o­cze­ki­wał wszy­stkie la­ta woj­ny i o­ku­pa­cji so­wiec­kiej nie speł­ni­ło się. Dzwon mil­czał jak­by chciał nam po­wie­dzieć, że nie wy­da z sie­bie dźwię­ków wol­no­ści, bo ta­ko­wej je­szcze nie u­zys­ka­ło na­sze pań­stwo.
Dla każ­de­go kto ob­ser­wu­je sce­nę po­li­ty­czną brak su­we­ren­no­ści Pol­ski jest o­czy­wi­sty. Tak po­trzeb­ne re­for­my Rze­czy­po­spo­li­tej za­czę­to wy­co­fy­wać. Pol­ski rząd, pod na­cis­kiem Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej, wy­co­fał się z re­for­my sa­do­wni­ctwa. Ko­mu­ni­sty­czni woj­sko­wi zbro­dnia­rze nie zo­sta­li zde­gra­do­wa­ni przez pre­zy­den­ta Du­dę. A ro­dzi­my pol­ski biz­nes nie u­zys­kał na­leż­nej im pre­fe­ren­cji. Nie do­ko­na­no też zmian na ryn­ku me­dial­nym, gdzie nie­miec­kie kon­cer­ny wciąż dyk­tu­ją “prze­kaz dnia i nar­ra­cję po­li­ty­czną”.
Tyl­ko w ro­ku 2018 rze­czy­wi­stość za­pre­zen­to­wa­ła nam do­wo­dy bra­ku su­we­ren­no­ści w bar­dzo nie­przy­jem­ny spo­sób. Pier­wsze, po bar­dzo nie­dyp­lo­ma­ty­cznych wy­stą­pie­niach iz­rael­skie­go rzą­du i iz­rael­skiej am­ba­sa­dor, pol­ski par­la­ment wy­co­fał u­sta­wę bro­nią­cą do­bre im Pol­ski i Po­la­ków. Znie­sio­no pe­na­li­za­cję za an­ty­po­lo­nizm, kie­dy w tej sa­mej u­sta­wie od 20 lat i­stnie­je pe­na­li­za­cja fak­tu kłam­stwa o ho­lo­kau­ście. Dru­gim do­wo­dem na brak su­we­ren­no­ści jest wy­co­fa­nie u­staw o re­for­mie są­do­wni­ctwa pod na­cis­kiem U­nii Eu­ro­pej­skiej. Trze­cim przy­kła­dem by­ło rep­ry­men­do­wa­nie pol­skie­go wy­mia­ru spra­wied­li­wo­ści przez am­ba­sa­dor USA w Pol­sce w o­bro­nie kon­cer­nu me­dial­ne­go, któ­re­go pa­kiet więk­szo­ścio­wy po­sia­da in­we­stor a­me­ry­kań­ski. Za do­cho­dze­nie pro­ku­ra­tor­skie w spra­wie do­mnie­ma­nej me­dial­nej ma­ni­pu­la­cji o­czer­nia­ją­cej Pol­skę am­ba­sa­dor Mos­ba­cher, w nie­wy­bre­dnych sło­wach, kry­ty­ko­wa­ła pol­skie wła­dze. Po­parł ją De­par­ta­ment Sta­nu USA i do­pro­wa­dzo­no, że spra­wa u­ci­chła a wszy­stko wska­zu­je, iż do­cho­dze­nie zo­sta­nie u­mo­rzo­ne.
Dzwon nie ob­wie­szcza nam ju­trzen­ki wol­no­ści, bo był­by to fałsz. Wy­da­je się, że O­pa­trzność Bos­ka po­zwa­la, że­by ja­kiś e­lek­try­czny ka­ry­lion grał i dzwo­nił, bo ta­kie­mu do­zwo­lo­ny jest fałsz, ja­ko że wciąż za­le­ży od do­sta­wy prą­du i nie­za­wo­dno­ści skom­pli­ko­wa­nych czę­ści skła­do­wych. Tyl­ko tra­dy­cyj­ne ser­ce dzwo­nu, od­la­ne przez lu­dwi­sa­rza, so­li­dne i nie­za­wo­dne jest w sta­nie wy­do­być z nie­go czy­sty, je­dy­ny, nie­za­fał­szo­wa­ny ni­czym, nie­za­leż­ny od “sie­ci po­wią­zań” – DŻWIEK, któ­ry jest za­szcze­pio­ny od wie­ków w du­szach wol­nych Po­la­ków. To co jest za­ko­do­wa­ne w pol­skiej du­szy naj­le­piej wy­ra­ził Ka­zi­mierz Prze­rwa-Tet­ma­jer w swoim wier­szu: “Na A­nioł Pań­ski bi­ją dzwo­ny, niech bę­dzie Ma­ria po­zdro­wio­na… niech bę­dzie Chry­stus po­zdro­wio­ny.”
Ani Po­la­cy w Pol­sce, ani Po­la­cy w Stam­ford do koń­ca nie zda­ją so­bie spra­wy z fak­tu swej nie­wo­li. Nie zda­ją so­bie spra­wy z fak­tu, że nie na­le­ży się o­szu­ki­wać i spo­jrzeć praw­dzie w o­czy. Na­wet nie­świa­do­me dą­że­nia do te­go, że­by za­fał­szo­wać praw­dę są czę­sto nie­sku­te­czne i ko­szto­wne. Mo­że za­nim w ten dzwon wmon­tu­ją kie­dyś du­szę za­sta­no­wią się wszys­cy czy nie pod­cho­dzą do te­go wszy­stkie­go od złej stro­ny… Bo po­rzą­dek rze­czy dla “dzwo­nu wol­no­ści” i dla Pol­ski od 1939 jest na­stę­pu­ją­cy: pier­wsze za­pra­co­wać na wol­ną i nie­pod­leg­łą Oj­czyz­nę a po­tem u­de­rzyć w dzwon wol­no­ści.
Fot.: ar­chi­wum

Woj­ciech Stan Ma­zur – dzia­łacz an­ty­ko­mu­ni­sty­czne­go pod­zie­mia w Gdaº­sku od­zna­czo­ny Krzy­Òem Wo­no­Àci i So­li­dar­no­Àci.
Ab­sol­went Po­li­te­chni­ki Gdaº­skiej, Wy­dziaû Bu­do­wa Ma­szyn.
W USA pro­wa­dzi fir­mÅ za­jmu­ja­câ siÅ chûo­dni­ctwem i kli­ma­ty­za­cjâ.
O­pra­co­waû pa­tent te­chno­lo­gi­czny w sta­nie Con­ne­cti­cut (wspo­ma­ga­nie ciep­ûem sûo­ne­cznym kli­ma­ty­za­cji bu­dyn­ków), za któ­re­go po­wie­la­nie przy­zna­wa­ne sâ gran­ty.
Spo­ûe­cznik i pa­ra­fia­nin, wspóû­za­ûo­Òy­ciel Fo­rum Po­lo­nius w Stam­ford przy Pa­ra­fii Naj­ÀwiÅt­sze­go I­mie­nia Je­zus.
Wspóû­twór­ca i u­cze­stnik Ko­mi­te­tu O­bro­ny Pom­ni­ka Ka­tyº­skie­go i O­biek­tów Hi­sto­ry­cznych, któ­ry o­bro­niû Pom­nik Ka­tyº­ski w Jer­sey Ci­ty.
Wspóû­u­cze­stnik ak­cji prze­ciw­ko os­ûa­wio­nej u­sta­wie S447.

Woj­ciech Stan Ma­zur

Woj­ciech Stan Ma­zur

– dzia­łacz an­ty­ko­mu­ni­sty­czne­go pod­zie­mia w Gdań­sku od­zna­czo­ny Krzy­żem Wo­no­ści i So­li­dar­no­ści.
Ab­sol­went Po­li­te­chni­ki Gdań­skiej, Wy­dział Bu­do­wa Ma­szyn.
W USA pro­wa­dzi fir­mę za­jmu­ja­cą się chło­dni­ctwem i kli­ma­ty­za­cją.
O­pra­co­wał pa­tent te­chno­lo­gi­czny w sta­nie Con­ne­cti­cut (wspo­ma­ga­nie ciep­łem sło­ne­cznym kli­ma­ty­za­cji bu­dyn­ków), za któ­re­go po­wie­la­nie przy­zna­wa­ne są gran­ty.
Spo­łe­cznik i pa­ra­fia­nin, współ­za­ło­ży­ciel Fo­rum Po­lo­nius w Stam­ford przy Pa­ra­fii Naj­święt­sze­go I­mie­nia Je­zus.
Współ­twór­ca i u­cze­stnik Ko­mi­te­tu O­bro­ny Pom­ni­ka Ka­tyń­skie­go i O­biek­tów Hi­sto­ry­cznych, któ­ry o­bro­nił Pom­nik Ka­tyń­ski w Jer­sey Ci­ty.
Współ­u­cze­stnik ak­cji prze­ciw­ko os­ła­wio­nej u­sta­wie S447.

Kurs Walut NBP
Waluta Kurs
Bat (Tajlandia) 0.1192 PLN
Dolar amerykański 3.7374 PLN
Dolar australijski 2.8944 PLN
Dolar kanadyjski 3.0791 PLN
Euro 4.5316 PLN
Forint (Węgry) 0.012722 PLN
Frank szwajcarski 4.1413 PLN
Funt szterling 5.2571 PLN
Jen (Japonia) 0.034199 PLN
Korona czeska 0.1776 PLN
Rubel rosyjski 0.0505 PLN
OGŁOSZENIA

Drzwi garażowe i otwieracze

pełna usługa

– naprawa, serwis,
instalacja
tel. 708-528-4147


Zatrudnimy od zaraz osoby do pracy
na magazynie w hurtowni artykułów spożywczych w Des Plaines. Stała praca, pełny etat.
Osoby zainteresowane prosimy dzwonić do P. Małgorzaty
847-795-2664


 

Zatrudnię pracowników do sidingu i okien. Stała praca.
847-962-9970